Z ostatniej chwili

Regulamin świadczenia usługi “Ogłoszenia i Reklamy” w serwisie LegioBiznes.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi “Ogłoszenia” w serwisie LegioBiznes.pl, zwanej w dalszej części regulaminu “Ogłoszenia”.
  2. Usługodawcą jest firma eMArketer.edu.pl Artur Śliwiński mieszcząca się pod adresem ul. Jana Kazimierza 279 lok. 3, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, prowadząca serwis LegioBiznes.pl, zwany w dalszej części Regulaminu ” LegioBiznes.pl”.
  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający LegioBiznes.pl świadczenie usługi „Ogłoszenie/Reklama”. Zlecanie odbywa się poprzez dobrowolne wypełnienie przez Zlecającego formularza “Dodaj Ogłoszenie/Reklamę”.
  4. Usługa ” Dodaj Ogłoszenie/Reklamę ” to usługa polegająca na dodaniu ogłoszenia lub reklamy w części serwisu LegioBiznes.pl Ogłoszenia lub Reklamy.
  5. Wypełniając formularz “Dodaj Ogłoszenie/Reklamę” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  6. LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.LegioBiznes.pl. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują nową wersję Regulaminu na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  7. Przez “Dostępność usługi” należy rozumieć widzialność „Ogłoszeń/Reklam” w sieci Internet. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez LegioBiznes.pl oraz infrastruktury sieciowej LegioBiznes.pl. W czas „Dostępności usługi” wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.
  8. Płatności są obsługiwane przez zewnętrzny system elektronicznych płatności, który nie jest integralną częścią niniejszej usługi i za który LegioBiznes.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 2. Działamy w ramach obowiązującego prawa
  1. Klient serwisu LegioBiznes.pl zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich prawnych lub fizycznych. W szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. Klient serwisu LegioBiznes.pl ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. W przypadku uzyskania przez LegioBiznes.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, LegioBiznes.pl ma prawo a nawet obowiązek do przetwarzania posiadanych danych w celu ustalenia odpowiedzialności Klienta, a także przekazywania tych danych właściwym organom władzy publicznej.
  3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne LegioBiznes.pl służą do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą/Reklamodawcą w celu świadczenia usług i przeprowadzenia transakcji. Korzystanie przez odbiorców serwisu w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 1. Zamawianie usługi Ogłoszenie/Reklama
  1. Zamówienie usługi Ogłoszenie/Reklama odbywa się jedynie drogą elektroniczną i następuje poprzez wypełnienie formularza “Dodaj Ogłoszenie/Reklamę”.
  2. Publikacja „Ogłoszenia” dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu “Dodaj Ogłoszenie/Reklamę”.
  3. Ogłoszenie/Reklama publikowane jest w dziale Ogłoszenia/Reklama LegioBiznes.pl przez okres 30 dni lub dłużej, zależnie od (Cennika zostanie opublikowany – do dnia 31.07.2016 r., do tego okresu wszelkie ogłoszenia umieszczane są bez pobierania opłat)                                                                                                                                                                                                                       4.Po okresie 30 dni publikacja Ogłoszenia/Reklamy wymaga przedłużenia dla Ogłoszeń bezpłatnych, a dla Ogłoszeń płatnych i Reklam uregulowania kolejnej płatności. Brak przedłużenia/opłacenia powoduje automatyczne usunięcie Ogłoszenia/Reklamy.
 2. Ograniczenia dotyczące treści Ogłoszeń/Reklam
  1. W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa zabronione jest publikowanie Ogłoszeń/Reklam, w których zawarte są treści:
  – naruszające prawo,
  – naruszające prawa osób trzecich fizycznych i prawnych np. dobra osobiste, prawa autorskie, inne
  – zawierające treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
  – mające charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  – zawierające reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla LegioBiznes.pl
  2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia/Reklamy (zarówno bezpłatnych jak i płatnych) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia/Reklamy bez informowania o tym Użytkownika. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu płatność za Ogłoszenie, czy Reklamę nie jest zwracana.
  3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zarówno bezpłatne jak i płatne zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym Użytkownika.
 3.  Bezpłatne Ogłoszenia 
 1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia nie wymagana jest rejestracja konta Użytkownika w serwisie LegioBiznes.pl.
 2. Ogłoszenia bezpłatne są publikowane w kategoriach określonych przez LegioBiznes.pl. Lista kategorii dostępna jest pod ( link zostanie opublikowany do dnia 31.07.2016 r.).
 3. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia jednego bezpłatnego Ogłoszenia miesięcznie.
 4. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta Użytkownika na SerwisieLegioBiznes.pl.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wykorzystuje więcej niż jedno konto na SerwisieLegioBiznes.pl Użytkownik zostanie zablokowany na okres trzech miesięcy. Po tym okresie  ponowne naruszenie Regulaminu spowoduje trwałe i nieodwracalne zablokowanie Użytkownika w Serwisie LegioBiznes.pl.
 6. LegioBiznes.pl zastrzega weryfikację treści Ogłoszeń pod kątem identyfikacji wykorzystania Użytkowników naruszających niniejszy Regulamin. W przypadku, gdy treść Ogłoszeń wskazuje,  że należą one do jednego Użytkownika lub Klienta, będą podejmowane kroki wskazane w artykule 5 podpunkt 4 niniejszego Regulaminu.
 7. LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo do moderacji ogłoszeń Klienta/Użytkownika przed ich publikacją. Z treści ogłoszeń mogą być usuwane treści naruszające niniejszy Regulamin.
 8. Po opublikowaniu Ogłoszenia/Reklamy istnieje możliwości jego edycji oraz jego usunięcia.
 9. Kasowanie bezpłatnych Ogłoszeń dokonuje się wg następujących kroków:
 • wpisanie adresu email oraz UNIKALNEGO KLUCZA ogłoszenia,
 • wejście do Ogłoszenia,
 • kliknięcie w przycisk “Skasuj ogłoszenie”.

   6. Płatne Ogłoszenia i Reklamy

 1. Do zamieszczenia płatnego Ogłoszenia Drobnego nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika SerwisieLegioBiznes.pl.
 2. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń i Reklam.
 3. Zamieszczenia Ogłoszenia i Reklamy dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i elektroniczne dokonanie płatności.
 4. Po opublikowaniu Ogłoszenia/Reklamy istnieje możliwości jego edycji i usunięcia w obszarze ogłoszeń drobnych patrz pkt 5. poz. 7.
 5. Aby skasować płatne Ogłoszenie lub Reklamę należy wysłać na adres e-mail: ogloszenia@LegioBiznes.pl / reklama@LegioBiznes.pl prośbę o skasowanie Ogłoszenia / Reklamy zawierającą:
 • numer ID ogłoszenia (link)/reklamę, które chcemy skasować,
 • datę dodania ogłoszenia/reklamy, które chcemy skasować,
 • Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego przy publikacji Ogłoszenia/Reklamy lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta z Ogłoszeniem. W innym przypadku będzie nieskuteczna, a serwis LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na niezidentyfikowaną korespondencję e-mail.
 1. Cennik Ogłoszeń i Reklam oraz sposoby płatności
  1. Ceny za Ogłoszenia i Reklamy są ustalone przez usługodawcę LegioBiznes.pl i publikowane w Cenniku (link zostanie opublikowany do dnia 31.07.2016 r.).), który obowiązuje w dniu opublikowania płatnego Ogłoszenia i Reklamy. Cennik publikowany jest na stronie www.LegioBiznes.pl.
  2. LegioBiznes.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w Cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
  3. W serwisie LegioBiznes.pl możliwa jest jedna forma płatności: elektroniczna.
  4. Faktury za Ogłoszenia i Reklamy są wysyłane raz w miesiącu dla danego Użytkownika na adres e-mail podany podczas publikowania Ogłoszenia/Reklamy.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta/Użytkownika
  1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez LegioBiznes.pl usługi Ogłoszenie/Reklama.
  2. LegioBiznes.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi/Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
  – Klient/Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  – Klient/Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenia/Reklamy niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  – Klient/Użytkownik będzie działał na szkodę innych Klientów/Użytkowników LegioBiznes.pl lub użytkowników sieci Internet.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności danych dostępowych otrzymanych po rejestracji oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia zalogowania się do serwisu osobom nieupoważnionym lub wejścia w ich posiadanie.
  4. Udostępnienie przez Użytkownika danych do logowania nieupoważnionym osobom trzecim skutkuje poniesieniem na Użytkownika pełnej odpowiedzialności za działania związane z działaniami dokonanymi przez osobę trzecią.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność LegioBiznes.pl
  1. LegioBiznes.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. LegioBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. LegioBiznes.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
  3. LegioBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
  – braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
  – klęsk żywiołowych,
  – nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
  – wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
  4. LegioBiznes.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Użytkownika przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych do logowania.
  5. LegioBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach i Reklamach.
  6. LegioBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  7. Odpowiedzialność LegioBiznes.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta lub Użytkownika.
 1. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja Klienta/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana LegioBiznes.pl w formie listu e-mail na adres ogloszenia@LegioBiznes.pl / reklama@LegioBiznes.pl i zawierać:
  – dane Klienta/Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta/Użytkownika,
  – dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
  – zarzuty Klienta,
  – okoliczności uzasadniające reklamację,
  2. LegioBiznes.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz LegioBiznes.pl przez podmioty, za które LegioBiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności, LegioBiznes.pl przesyła w terminie 7 dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

    11. XII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Klientem/Użytkownikiem, a LegioBiznes.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a LegioBiznes.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy LegioBiznes.pl.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania (15.05.2016 r.).
DARMOWE OGŁOSZENIA