Z ostatniej chwili

Regulamin Wpisów Bezpłatnych i Płatnych “Napisz tu” na www.LegioBiznes.pl

   I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dodawania bezpłatnych i płatnych wpisów na stronach serwisu  www.LegioBiznes.pl.

 1. Postanowienia ogólne
 1. www.LegioBiznes.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich, którzy są zainteresowani promocją swoich usług w ramach serwisu www.LegioBiznes.pl nakierowanego na obszar Powiatu Legionowskiego.
 2. Użytkownik to osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na www.LegioBiznes.pl.
 3. Dostawcą usługi www.LegioBiznes.pl jest emarketer.edu.pl Artur Śliwiński – podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.LegioBiznes.pl
 4. Utworzenie nowego Wpisu następuje z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza na stronie www.LegioBiznes.pl/ przez osobę, która ma pełnię praw do utworzenia w imieniu osoby prawnej lub fizycznej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej.
 5. Osoba dodająca wpis poprzez wypełnienie formularza na www.LegioBiznes.pl i przez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że:
  a. podane we wpisie dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b. akceptuje Regulamin Wpisów Bezpłatnych i Płatnych na www.LegioBiznes.pl i wynikające z tego faktu konsekwencje.
 6. Wpisy na www.LegioBiznes.pl są podzielone na bezpłatne i płatne. Aktualny wykaz Wpisów Bezpłatnych i Płatnych serwisu www.LegioBiznes.pl jest wyszczególniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu Wpisów. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy wybiera wpis bezpłatny, czy płatny, ale jedynie w ramach oferowanych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca www.LegioBiznes.pl ma wyłączne prawo do decydowania, które kategorie wpisów są bezpłatne, a które płatne. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi Wpisów na www.LegioBiznes.pl, wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 8. Usługodawca www.LegioBiznes.pl będzie dokonywał zmian niniejszego Regulaminu, w ten sposób, że zmiany nie będą dotyczyły Wpisów dodanych na www.LegioBiznes.pl według Regulaminu z dnia dodania Wpisu.

II. Uczestnictwo w Serwisie

 1. Każdy Użytkownik może samodzielnie dokonać wpisu na www.LegioBiznes.pl wypełniając formularz na stronie www. www.LegioBiznes.pl/Napisz tu.
  a. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu podczas dodawania Wpisu to jego Wpis nie zostanie dodany, a tym samym nie będzie wyświetlany na www.LegioBiznes.pl.

     2. Zasady świadczenia usług

 1. www.LegioBiznes.pl jest internetową bazą danych, w którym prezentowane są firmy, osoby, lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Powiatu Legionowskiego.
 2. www.LegioBiznes.plumożliwia publikowanie wpisów Firm i ofert z podziałem na kategorie zależnie od rodzaju wykonywanej działalności. W związku z tym na www.LegioBiznes.pl nie będą publikowane:
  a) wpisy których treść jest niezgodna z prawem,
  b) wpisy zawierające treści propagujące treści dyskryminujące i rasistowskie, faszystowskie i komunistyczne, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
  c) wpisy z ofertami nielegalnych transakcji,
  d) wpisy o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
  e) wpisy z elementami zakłócające innym Użytkownikom korzystanie z zasobów www.LegioBiznes.pl,
  f) wpisy nie związane z prowadzeniem działalności biznesowej na terenie Powiatu Legionowskiego.
 3. Wpis umieszczony przez Użytkownika na www.LegioBiznes.pl przed uaktywnieniem może podlegać weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. Wpisy, które naruszają warunki Regulaminu będą usuwane bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Użytkownika, który dodał dany wpis, a ponadto Użytkownik może zostać obciążony kosztami związanymi z usunięciem każdego Wpisu łamiącego postanowienia Regulaminu. Koszty związane z usunięciem Wpisu łamiącego postanowienia Regulaminu określa każdorazowo Usługodawca www.LegioBiznes.pl
 5. Wpisy będą wyświetlane jedynie przez okres zdefiniowany dla danej kategorii Wpisów w dniu dodania Wpisu. Kontynuowanie wyświetlania wpisu może się odbyć jedynie na warunkach zgodnych z wersją Regulaminu z dnia odnowienia Wpisu.
 6. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt na adres: wpisy@legiobiznes.pl

 

   III. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik dodający Wpis wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi na stronach serwisu www.LegioBiznes.pl.
 2. Użytkownik dodający Wpis wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 3. Użytkownik dodający Wpis wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy
 4. Użytkownik dodający Wpis oświadcza, iż jego wpis na www.LegioBiznes.pl nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w www.LegioBiznes.pl, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.

  IV. Opłaty

 1. Podstawa do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi zamówienie usługi poprzez dodanie Wpisu płatnego na stronie www.LegioBiznes.pl. Płatności nie dotyczą Wpisów bezpłatnych.
 2. Usługodawca www.LegioBiznes.pl umożliwia Użytkownikom opłacanie Wpisów płatnych poprzez system elektronicznych płatności www.Tpay.com.
  a. Usługodawca wystawi fakturę VAT za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy dostawcy wskazany w zamówieniu, bez podpisu odbiorcy i prześle ją na wskazany w zamówieniu adres e-mail w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek.
  b. Usługodawca dokona aktywacji niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za dodanie Wpisu.
 3. Wpłaty za dodanie Wpisu można dokonać również na rachunek bankowy Usługodawcy:
  – emarketer.edu.pl Artur Śliwiński
  – ul. Jana Kazimierza 279 lok. 3, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt
  – Bank Pocztowy 13 1320 1537 2422 4938 2000 0001
  – Tytułem: ID wpisu (unikalny numer identyfikacyjny Wpisu, który Użytkownik otrzymuje na adres e-mail, który Użytkownik podaje podczas Rejestracji/Dodawania wpisu)
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań www.tpay.com, banków z których korzysta Użytkownik, dostawców usług Internetu, poczty, itp.
  6. Użytkownik po opłaceniu Wpisu płatnego nie ma prawa do zwrotu opłaty za Wpis płatny.
  7. Zmiana opłat za Wpis płatny nie dotyczy Wpisów płatnych, które zostały opłacone przed zmianą Regulaminu.
  8. Zakłócenie funkcjonowania serwisu  www.LegioBiznes.pl mogą być sygnalizowane przez Użytkowników. Zgłoszenia dysfunkcji Użytkownik może sygnalizować Usługodawcy na adres e-mail wpisy@legiobiznes.pl

V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwisu  www.LegioBiznes.pl Użytkownik proszony jest przesyłać na adres e-mail reklamacja@legiobiznes.pl W reklamacji prosimy podać ID Wpisu, a także prosimy opisać czego dotyczy reklamacja.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane według kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji we Wpis Użytkownika, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu  www.LegioBiznes.pl, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Wpisu lub serwisu  www.LegioBiznes.pl.

VI. Inne postanowienia organizacyjne

 1. Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone bezpośrednio przez Użytkowników serwisu www.LegioBiznes.pl będą publikowane niezwłocznie.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 3. Usługodawca jako zarządca serwisu www.LegioBiznes.pl dołoży wszelkich starań, aby katalog oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

VII.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego  www.LegioBiznes.plp prosimy kierować na adres: wpisy@www.LegioBiznes.pl
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania.
 4. Nowy Regulamin serwisu www.LegioBiznes.pl obowiązuje od momentu opublikowania.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wpisów Bezpłatnych i Płatnych na www.LegioBiznes.pl

 1. Bezterminowo:
 • Szukam pracy – informacje proszę przesłać na adres praca@legiobiznes.pl dokonamy wpisu
 • Dam pracę – informacje proszę przesłać na adres praca@legiobiznes.pl dokonamy wpisu
 • Oddam za darmo – informacje proszę przesłać na adres ogloszenia@legiobiznes.pl dokonamy wpisu
 • Zgubione, znalezione – informacje proszę przesłać na adres ogloszenia@legiobiznes.pl dokonamy wpisu
 • Pomoc (charytatywne) – – informacje proszę przesłać na adres ogloszenia@legiobiznes.pl dokonamy wpisu
 • 1% – informacje proszę przesłać na adres ogloszenia@legiobiznes.pl dokonamy wpisu

 

 1. Terminowo – do czasu zmiany Regulaminu Wpisów Bezpłatnych i Płatnych na www.LegioBiznes.pl wszystkie pozostałe kategorie Wpisów Płatnych.

 

 

DARMOWE OGŁOSZENIA