Z ostatniej chwili
KryptoBot profesjonalny trading na kryptowalutach w prostym wydaniu

KryptoBot profesjonalny trading na kryptowalutach, w prostym wydaniu

Ocena czytelników
[Głosów: 13 Ocena: 4.5]

Tra­ding to bardzo skomplikowany proces do którego nie każdy się nadaje. Cierpliwość, ciągła analiza rynku, wykresów czyni go bardzo trudnym zawodem.

Tra­derzy codziennie prze­glą­da­ją dzie­siątki jak nie setki wykresów, na któ­rych nanoszą swoje adnotacje, aby w odpo­wiednim momencie wejść do gry. Kiedy strategia jest już obrana, trzeba wysta­wić zle­ce­nia, co niejednokrotnie jest dość długim procesem. W celu uła­twie­nia trud­nej pracy Tra­dera przy­cho­dzą boty. Wykorzystanie bota, upraszcza i podnosi efektywność pracy. Dla­tego przedstawiam Wam polski produkt programisty Mar­ka Gola­na – Kryp­toBot.

kryptobot logo

Jak działa KryptoBot?

KryptoBot w sposób ciągły  monitoruje i dokonuje transakcji kupna – sprzedaży kryptowalut na zewnętrznych giełdach. Połączenie odbywa się za pośrednictwem API danej giełdy. Instrukcje jak dodać API znajdziesz w ustawieniach konta przy każdej obsługiwanej giełdzie.

Nie czekaj zacznij Tradować

KryptoBot 2

KryptoBot API BitBayKryptoBot dodanie klucza APIKryptoBot dodanie klucza API BitBay

Transakcja jest realizowana w momencie osiągnięcia zysku, wcześniej deklarowanego przez użytkownika. Skuteczność KryptoBota zależna jest od indywidualnych ustawień użytkownika.

KryptoBot zapewnia bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. Klucze do API zostają zaszyfrowane i nie ma możliwości ich odtworzenia. KryptoBot nie ma uprawnień do wypłaty Twoich środków na inne kont, co ustawiacie w momencie generowania kluczy na giełdach.

KryptoBot  obsługuje obecnie giełdy kryptowalutowe tj.:  BitBay, Binance, CoinDeal, Bittrex i sukcesywnie wdrażane będą kolejne giełdy kryptowalut.

Ilość obsługiwanych transakcji walutowych i kryptowalutowych jest zależna od abonamentu jaki posiadasz. Im wyższy abonament tym KryptoBot może wykonywać równolegle więcej zadań.

KryptoBot abonament

Pracę KryptoBota można zatrzymać w każdej chwili, wystarczy kliknąć w przycisk „Zatrzymaj”.

Za pomocą KryptoBota można kupować kryptowaluty po określonym kursie. Należy w ustawieniach tradera podać kurs po jakim maksymalnie  kursie KryptoBot wystawi ofertę kupna,  w momencie gdy kurs spadnie do podanej wartości.

KryptoBot pozwala nam na  określi nie procentu po jakim chcemy sprzedawać waluty, co  można to ustalić w ustawieniach tradera.

KryptoBot ustawienia

Żeby zdefiniować ustawienia kupna posiadamy  możliwości podania współczynnika wzrostu / spadku kursu kryptowaluty w danej jednostce czasu.  KryptoBot standardowo ma zaimportowane ustawienia, które pozwolą wykonywać skutecznie zlecenia kupna / sprzedaży i realizować zysk.

Definiowanie ustawienia sprzedaży. Podajemy procent zysku po jakim nasza inwestycja ma zostać wystawiona na sprzedaż.  Należy pamiętać, że od tej wartości zostanie odjęta prowizja dla giełdy. Wszystko dzieje się automatycznie, bez naszego udziału.

KryptoBot ustawienia

Na stronie KryptoBota znajduje się również  ‘Monitor inwestycji’ ?

Jest to narzędzie, które monitoruje na bieżąco stan Twoich inwestycji w kryptowaluty na wielu giełdach, nie tylko na tych gdzie zakupu dokonuje KryptoBot! Sprawdza się świetnie przy inwestycjach typu long oraz mid term.

Moduł ten jest darmowy w przypadku pakietów BASIC, STANDARD, VIP.

Aby dodać kolejną inwestycję w kalkulatorze przechodzimy do zakładki „Monitor inwestycji”, a następnie „Dodaj”. Podajemy ilość zakupionej waluty oraz jej kurs.

Dane kalkulatora są aktualizowane ma bieżąco, co 1 min, wykres pojedynczej inwestycji co 1 godzinę, a wykres historii zysku co 3 godziny.

Korzystać z KryptoBota  można bezpłatnie, z limitem jednego zadania na parę walut. Użytkownik ma do dyscpozyji w zależności od wymagań różne opcje abonamentu.

Sposób płatności abonamentu KryptoBot?

Błyskawicznym przelewem online. Operatorem płatności są Przelewy24 oraz PayPal.

KryptoBot opłata abonament

KryptoBot, rejestracja

Na co pozwala na KryptoBot?

SZYBKI START

KryptoBot nie wymaga instalacji. Po założeniu konta automat jest gotów do działania!

ŁATWA OBSŁUGA

Nie będziesz mieć problemów z zarządzaniem swoimi inwestycjami.KryptoBot 18

PRZEWODNIKI

KryptoBot przewodnik

DARMOWY ABONAMET

Podstawowe funkcjonalności KryptoBota dostępne są za darmo.

INTUICYJNE USTAWIENIA

Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy by skonfigurować działanie KryptoBota.

TRANSAKCJE

KryptoBot nieustannie dokonuje za Ciebie transakcje kupna – sprzedaży.

ROZWÓJ

KryptoBot jest nieustannie ulepszany. Cyklicznie dodawane są nowe funkcjonalności.

MONITOR INWESTYCJI w KryptoBot

STAN PORTFELA

Wartość portfeli aktualizowana jest co 1 min na podstawie aktualnego kursu. Obserwuj wygodnie swoje inwestycje w jednym miejscu!

REALNA WARTOŚĆ

Inwestując w altcoiny oparciu np o BTC  nie musisz przeliczać jaki tak naprawdę osiągnąłeś zysk. KryptoBot robi to za Ciebie! Każda Twoja inwestycja na poszczególnych giełdach przeliczana jest na walutę FIAT w oparciu o kurs BTC/ETH/BNB/USDT itd w momencie zakupu i sprzedaży.

HISTORIA

Każda pozycja jest monitorowana. Dzięki historii swoich transakcji będziesz mógł podejmować lepsze decyzje. Analizuj, zdobywaj wiedzę, zarabiaj.

POWIADOMIENIA

Chcesz być powiadomiony gdy coś ważnego stanie się z Twoją inwestycją? KryptoBot wyśle Ci stosowną wiadomość na adres e-mail lub notyfikację na telefon! Ustal swoją strategię a KryptoBot będzie nad wszystkim czuwać!

KryptoBot , podsumowanie i opinia

Kryp­to­Bot wypo­sa­żony jest w sze­reg pomoc­nych funk­cji takich jak: moni­tor inwe­sty­cji, powia­do­mie­nia na tele­fon, pro­gram part­ner­ski, auto­matyczna kapi­ta­li­za­cja zysku na kolejne zada­nia czy wygodne impor­to­wa­nie usta­wień od innych tra­de­rów jed­nym klik­nię­ciem.

Producent pra­cuje nad funk­cją śle­dze­nia naj­lep­szych tra­de­rów i kopio­wa­nia ich stra­te­gii. Publicz­nie poka­zuje wszyst­kie trans­ak­cje wyko­nane za pomocą Kryp­to­Bota.

KryptoBot 8

W najbliższym czasie zamierzone jest wdro­żenie narzę­dzia do ana­lizy tech­nicz­nej + machine lear­ning (sztuczna inte­li­gen­cja). Wyni­kiem powinna być suge­stia, jakie na dany moment pary walut będą ​naj­lep­sze do tra­do­wa­nia. Myślę, że dla począt­ku­ją­cych tra­de­rów to będzie ide­alne roz­wią­za­nie. Z cie­ka­wo­stek mogę powie­dzieć, że Kryp­to­Bot jako pierw­szy bot w Pol­sce pra­co­wał w opar­ciu, o naj­now­sze API 3.0 BitBay.

Kryp­to­Bot han­dluje za pomocą naszego konta na zewnętrz­nych gieł­dach. Kryp­to­bot łączy się przez API i zdal­nie składa za nas zle­ce­nia kupna / sprze­daży. Nie musimy prze­le­wać swo­ich środ­ków na żadne konta. Nasz port­fel jest cią­gle naszym port­felem, nad któ­rym mamy nie­ustanną kon­trolę.

W celu inte­gra­cji z giełdą musimy wpro­wa­dzić Kryp­to­Bota wyge­ne­ro­wany wcze­śniej klucz publiczny i pry­watny. Klu­cze API są zaszy­fro­wane i nie ma moż­li­wo­ści ich odtwo­rze­nia, wykorzy­sta­nia ponow­nie. Dodat­kowo Kryp­to­Bot potrze­buje wyłącz­nie upraw­nień do skła­da­nia zle­ceń, spraw­dze­nia salda, oraz śle­dze­nia histo­rii trans­ak­cji. Nic poza tym.

KryptoBot 15

Na dzień by uruchomić trading musimy posiadać przynajmniej na jednej z obsługiwanych giełd konto i zgromadzonymi tam środkami. Jeżeli nie posiadasz  jeszcze konta  na żadnej giełdzie , a chciałbyś lub chciałbyś spróbować swoich sił w tradingu poczyta j poniższe artykuły:

BITBAY Polska Giełda Kryptowalut

Portfel (wallet), jaki wybrać i jak przechowywać kryptowaluty? Rodzaje i porównanie właściwości portfeli crypto

, lub zarejestruj się na giełdach z poniższych linków

giełda kryptowalut BitBay

giełda kryptowalut Binance

Na stronie znajdziesz poradnik, który przeprowadzi Cię intuicyjnie po obsłudze KryptoBota. Ja obecnie posiadam wykupiony pakiet standard 😉

Powyżej trochę zrzutów z wnętrza KryptoBota. Dla mnie jest to COŚ czego szukałem od lat, prosty intuicyjny panel, który pozwala na realizację szybkich transakcji. Przy czym każdą transakcję możesz szybko usunąć lub ręcznie dokonać sprzedaży lub kupna nie czekając na minimum lub maksimum  określonego w ustawieniach tradingu.

KryptoBot i Trading stał się prostszy

Jak ustawić KryptoBota?

Powodzenia 😉

Zawsze pamiętaj, że inwestujesz samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Inwestowanie na giełdach wiąże się ryzykiem utraty całego kapitału.

kryptobot logo

O Legiobiznes.pl

Budowa i tworzenie profesjonalnych, responsywnych (RWD) stron www. Pozycjonowanie SEO, sklepy internetowe eSklep...

Sprawdź także

Snode wprowadza funkcję hostingu Trustless na masternode. Prosta, tania metoda uruchomienia masternode.

Snode wprowadza funkcję hostingu Trustless na masternode. Prosta, tania metoda uruchomienia masternode.

Ocena czytelników [Głosów: 16 Ocena: 5]Po bardzo produktywnym kwartale zespół Snode jest dumny i bardzo …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DARMOWE OGŁOSZENIA